Blootstellingsinformatie patiënten in medisch dossier

In het kader van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is door VWS gevraagd een voorstel te doen voor een concrete en praktische invulling van artikelen 8.14 lid 1b en 8.15 lid h en i. Deze wetsartikelen zijn aangehaald aan het eind van deze Communicatie. De interpretatie van VWS is dat deze artikelen primair tot doel hebben om de medisch deskundige bewust te maken van de blootstelling in het kader van optimalisatie en om retrospectieve dosisreconstructie mogelijk te maken. Dit is tevens opgenomen in de artikelsgewijze toelichting1. Het gaat hierbij niet om de noodzaak tot cumulatie van dosisgegevens voor iedere patiënt. De NCS onderschrijft deze visie.

In deze Communicatie beschrijven de betrokken partijen hoe hier verder invulling aan wordt gegeven, welke blootstellingsparameters nodig zijn voor de betreffende reconstructie en waar deze blootstellingsparameters opgeslagen kunnen worden. Deze Communicatie is een bijlage bij de brief met als onderwerp “Implementatie van Bbs art 8.14 1b en art 8.15 h en i in de Nederlandse ziekenhuizen”, gedateerd 25 maart 2019, gericht aan VWS. Dit stuk is op verzoek van en in afstemming met het ministerie van VWS tot stand gekomen.

The NCS frequently publishes reports for fellow professionals in which recommendations are given for various quality control procedures or otherwise. The members of the NCS board and the members of the concerning subcommittee do not claim any authority exceeding that of their professional expertise. Responsibility on how the NCS recommendations are implemented lies with the user, taking into account the practice in his/her institution.


Formele NCS Communicaties See all files

Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescherming

in Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg, voorheen het GHI bulletin

+ More about and download

Leefregels na I-125 therapie voor de prostaat

Diverse informatiebrieven en een rekensheet

+ More about and download

Blootstellingsinformatie patiënten in medisch dossier

+ More about and download

Eindtermen Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten

die gebruik maken van röntgenapparatuur

+ More about and download

Ministeriële Regeling deskundigheidseisen stralingsbescherming

Correspondentie MBT MR

+ More about and download

Niet-blootgestelde werknemers die bronnen bedienen in de gezondheidszorg

C-werknemer

+ More about and download